سياستهاي مراكز تحـقيقاتي دستگاههاي اجرايي

 
 
  ارسال شده توسط دانايي در 18 مرداد ماه 1389

 

سياستهاي مراكز تحـقيقاتي دستگاههاي اجرايي

بسمه تعالي

سياستهاي مراكز تحـقيقاتي دستگاههاي اجرايي

مقدمه
در تحقق ضوابط اجرايي بودجه كل كشور،سياستهاي مراكز تحقيقاتي دستـگاههاي اجرايي شامل كليه وزارتخانه ها، سازمانها، نهادها، موسسات و شركتهاي دولتي مشمول ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري به استثناي وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري؛ بهداشت، درمان و آموزش پزشكي؛ دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح؛ جهاد كشاورزي و آموزش و پرورش به شرح ذيل لازم‌الاجرا است.

الف – سياستهاي كلي 

1- توجه به اصول و ارزشهاي اسلامي
توجه به اصول و ارزشهاي اسلامي و پيروي از سنتهاي حسنه اسلامي – ايراني در حوزه علم و تحقيق نظير عنايت به سرمنشاء الهي همه علوم و معارف، جايگاه رفيع تفكر و علم جويي، ضرورت توأم بودن علم با ايمان و عمل صالح، پرداختن به علم نافع و كسب آن از هر منبع و مرجع ممكن، تكريم و قدرشناسي عالمان، تشويق متعلمان.
2- تعيين چشم‌انداز و تدوين و اجراي برنامه راهبردي
تعيين چشم‌انداز و تدوين و اجراي برنامه راهبردي مركز به منظور نيل به چشم انداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران در چارچوب نقشه جامع علمي كشور و برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با توجه به مأموريتها و برنامه‌ راهبردي دستگاه متبوع
3- تحكيم و كارآمد ساختن نظام ملي نوآوري
تلقي مركز به عنوان بخش فعالي از نظام ملي نوآوري و تلاش هماهنگ در تحكيم و كارآمدي آن
4- تعيين و اجراي مأموريتهاي اصلي
تعيين و اجراي مأموريتهاي اصلي مركز برحسب اولويت، با توجه به مأموريتهاي لازم الاجرا براي تحقق چرخه نوآوري مربوط بنحوي كه مركز جايگاه مشخصي را در اين چرخه و در تعامل فعال با ساير عناصر موثر در آن به خود اختصاص دهد.
5- تعيين و پيگيري خطوط پژوهشي
تعيين و پيگيري خطوط پژوهشي مركز در چارچوب برنامه راهبردي مركز و تعريف طرحها و پروژه هاي پژوهشي در قالب آن به نحوي كه روند تكاملي پژوهشها حفظ و از تفرق موضوعي آنها پيشگيري شود در عين حال مسائل و مشكلات اساسي دستگاه متبوع مبتني بر علم و فناوري مرتفع گردد.
6- تاكيد بر نوآوري
تاكيد بر نوآوري در روشها،‌ سازوكارها و فعاليتها و پيگيري تلاشهاي علمي و فناوري تا مرحله شكوفايي و اثر بخشي نهايي يا تحويل به ديگر فعالان چرخه نو آوري كالا و خدمات مربوط حسب مأموريتهاي مركز.
7- ارتقاي رقابت پذيري
فراهم ساختن تمهيدات و سازوكارهاي لازم به منظور ارتقاي رقابت پذيري مركز در عين گسترش همكاريها بويژه با بخش غير دولتي و حمايت از آن با توجه به وضعيت مترتب بر اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي.

ب – سياستهاي سرمايه انساني 

8- تسري و ترويج فرهنگ و معنويت اسلامي و حاكميت اخلاق حرفه‌اي
تسري و ترويج فرهنگ و معنويت اسلامي و اخلاق حرفه‌اي پژوهش در مركز و تعميق انگيزه دروني جستجوگري، نوآوري، تلاش و تعاون در پژوهشگران و كاركنان و مديران.
9- اصلاح تركيب و ارتقاي كيفي سرمايه انساني
اصلاح تركيب و ارتقاي كيفيت و افزايش بهره‌وري سرمايه انساني به منظور تحقق بهينه مأموريتهاي مركز.
10- جلب همكاري نخبگان و استعدادهاي برتر
جلب همكاري نخبگان و استعدادهاي برتر از طريق فراهم ساختن امكانات و تسهيلات موثر و تعامل فعال با بنياد ملي نخبگان.
11- بهره‌مندي از دانشجويان تحصيلات تكميلي
بهره‌مندي از دانشجويان تحصيلات تكميلي در رشته تخصصي و در راستاي موضوع پايان نامه و رساله آنان و با هماهنگي دانشگاه ذيربط.
12- جلب همكاري نخبگان و متخصصان ايراني مقيم خارج از كشور
بهره‌گيري از توان تخصصي نخبگان، پژوهشگران و صنعتگران ايراني مقيم خارج از كشور
13- حمايت از نوآوران
تسهيل دسترسي نوآوران كشور به امكانات و خدمات علمي و فني مركز و ارائه اطلاعات و مشاورتهاي لازم به آنان

ج – سياستهاي عملياتي 

14- اجتناب از تكرار پژوهشها
اجتناب از تكرار پژوهشها از طريق جستجوي جامع مراجع و پايگاههاي اطلاعات علمي و غيره در مورد هر طرح و پروژه و بررسي و مستند سازي تخصصي سوابق پژوهشي موضوع تحقيق در سطح وسيع ملي و بين المللي و حصول اطمينان از ضرورت انجام تحقيق جديد قبل از تصويب اجراي طرح و پروژه
15- داوري تخصصي طرح ها و پروژه ها
تصويب اجراي هر طرح و پروژه‌اي كه از اعتبارات مركز انجام مي‌شود با كسب نظر مثبت حداقل دو داور خارج از مركز و غير مرتبط با طرح و پروژه كه يك تن از آنان از اعضاي هيات علمي شناخته شده در ميان اهل فن از دانشگاهها و پژوهشگاهها با سوابق پژوهشي معتبر در رشته مربوط و يك تن ديگر از متخصصان مجرب غير دانشگاهي مربوط باشد.
16- تعيين مجريان و مديران صاحب صلاحيت و اولويت براي پروژه‌ها و طرحها
انتخاب و تعيين مجريان و مديران پروژه ها و طرحهاي مركز از ميان پژوهشگران صاحب صلاحيت و حائز اولويت به لحاظ رشته تخصصي، مرتبه علمي، سوابق و تجارب مثبت پژوهشي و توانايي رهبري علمي پژوهش به تناسب اهميت و ميزان بودجه
17- پرهيز از تداخل منافع مركز با منافع اختصاصي
پرهيز از تداخل منافع مركز با منافع اختصاصي مجريان، مديران و ناظران در واگذاري و اجراي طرحها، پروژه ها و ديگر فعاليتها
18- رعايت حقوق مالكيت فكري پژوهشگران
رعايت حقوق مالكيت فكري پژوهشگران و مركز در چارچوب ضوابط معين و مساعدت و تسهيل ثبت و محافظت آن

د – سياستهاي مالي 

19- افزايش بهره‌وري و صرفه جويي
افزايش بهره‌وري منابع مالي، صرفه‌جويي در هزينه‌ها، صرف اعتبارات پژوهشي در فعاليتهاي اصلي پژوهشي و كاهش نسبت هزينه‌هاي اداري و خدماتي غير پژوهشي به هزينه‌هاي پژوهشي
20- استفاده از منابع عمومي
استفاده از منابع مطالعاتي طرحهاي زبربنايي و عمراني و ظرفيتهاي صندوقهاي تخصصي در امر پژوهش
21- تهيه و استفاده بهينه تجهيزات و امكانات
تهيه تجهيزات و امكانات مورد نياز از نوع پركيفيت و در حد نيازهاي جاري و قابل پيش‌بيني و استفاده بهينه از آنها
22- بهره‌برداري مشترك از تجهيزات گرانقيمت
استفاد از تجهيزات عمده و گرانقيمت ساير مراكز و فراهم ساختن امكان استفاده ساير مراكز از تجهيزات مشابه مركز در چارچوب توافقات في‌مابين

هـ – سياستهاي اطلاع‌رساني 

23- گردش كار روان و ساده
تدوين، اجرا و اعلام عمومي گردش كار روان و ساده طرح ها و پروژه هاي پژوهشي كه مبين مراحل و فعاليتهاي مسأله يابي، تعريف، داوري، تصويب، اجرا، مستند سازي، انتشار نتايج، نظارت و ارزيابي باشد.
24- فراهم ساختن فرصتهاي برابر
تعيين مجريان آن دسته از پروژه ها و طرحهاي پژوهشي كه به خارج از مركز واگذار مي‌شود منحصرا از طريق فراهم ساختن فرصتهاي برابر براي داوطلبي همه متقاضيان بالقوه به كمك فراخوان گسترده و اطلاع‌رساني مناسب
25- شفاف سازي پژوهش
شفاف سازي پژوهش از طريق اطلاع رساني دقيق و عمومي نسبت به مدير، مجري، زمان، مدت، بودجه، محل اجرا و درصد پيشرفت پروژه ها و پژوهشهاي سابق، جاري و آتي مركز به كمك پايگاه اطلاع رساني الكترونيكي
26- انجام ارزيابي
انجام ارزيابي دروني براساس شاخصهاي مركز و ارائه اطلاعات و مستندات لازم براي ارزيابي بيروني مركز به مراجع مربوط
27- انتشار نتايج طرح‌ها و پروژه ها
انتشار عمومي فشرده نتايج طرح‌ها و پروژه ها و ارائه اطلاعات لازم آنها به مراكز اطلاع رساني علمي كشور

 

    

ارسال نظر جدید

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.
  • آدرس های صفحه وب و نشانی های پست الکترونیک به طور خودکار به لینک تبدیل می شوند
  • خطوط و پاراگراف ها به طور خودکار تجزیه می شوند.

اطلاعات بیشتر درباره گزینه های قالب بندی

+ صفر = شش
پاسخ این سوال ریاضی را بصورت عدد وارد كنيد نه حروف. به عنوان مثال در پاسخ "دو + چهار =؟" وارد کنید "6".

 

 

 

 

 

 

صفحه اصلي  |   نقشه سايت  |  آرشيو و جستجوي سايت  |  ورود كاربران  |  عضويت درسايت  |  تكريم ارباب رجوع  |  تلفن ها  |  درباره ما ...  |  ارتباط با مدير  |  ارتباط با ما 

 

 

Google


جستجو در سایتجستجو در اینترنت

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به معاونت فرهنگي و اجتماعي دانشگاه فردوسی مشهد بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است

 

Copyright © 2011 Sahba Software Group