مراسم تقدیر از اعضای اصلی انجمن علمی دانشکده کشاورزی شیروان برگزار گردید