دانشجویان دانشکده کشاورزی شیروان در مراسم معنوي اعتکاف شرکت كردند