مراسم قرائت دعای توسل در دانشکده کشاورزی شیروان برگزار گردید.