مراسم پرفیض دعای ندبه در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیروان برگزار گردید