کارکنان مجتمع آموزش عالی شیروان از خانواده های شهدا دیدار کردند.