اردوی جهادی یک روزه بسیجیان در مجتمع آموزش عالی شیروان برگزار می گردد