اردوی جهادی یک روزه بسیجیان مجتمع آموزش عالی شیروان برگزار شد