نمایشگاه سفیران آسمانی در مجتمع آموزش عالی شیروان برگزار می گردد