فراخوان هفدهمین مسابقه نیایش قلم "جوانان نویسنده و نویسندگان جوان"