شرکت در جشنواره هنری ادبی شیدایی تا 30 دی ماه تمدید شد