جشنواره هنری ادبی شیدایی؛ویژه استان خراسان رضوی برگزار می شود