جشنواره پيله، در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار خواهد شد.