چهارمین دوره جشنواره فرهنگی هنری تلنگر برگزار می شود