اولین همایش چالش های زیست محیطی کشور برگزار می شود